Проект № BG16RFOP002-2.089-3295-C01 с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
2022-03-29

 

 

„АЙ ДИ ЕЛ“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, Инвестиционен приоритет 6.1 „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.


Проект № BG16RFOP002-2.089-3295-C01 с наименование „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране 


Начална дата на изпълнение на проекта: 21.03.2022 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   21.06.2022 г.


Проектни дейности: Дейностите по проекта са необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Конкретните дейности по проекта са насочени към осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за нормализиране на обичайното ежедневие, възвръщане на доверието на клиентите и контрагентите, както и гарантиране процеса на възвращаемост и паричните потоци.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за 2019 г.  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква фирмата да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

  

--------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------


Проект  BG16RFOP002-2.089-3295-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.